Disclaimer

Algemeen

Tradersplein is een onafhankelijk platform dat beleggers aan elkaar koppelt. De adviezen die je wilt volgen voer je uit met je Tradersplein beleggingsekening.

De Algemene Voorwaarden van Tradersplein zijn steeds terug te vinden op deze website en kunnen aangevraagd worden via support@tradersplein.nl.

Informatie op deze website

Tradersplein verstrekt geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van Tradersplein mogen niet beschouwd worden als juridisch of fiscaal advies. Alle publicaties van Tradersplein inclusief deze website zijn bedoeld als ondersteunende informatie en vormen geen persoonlijk beleggingsadvies, advies of anderszins persoonsgebonden aanbevelingen of aanbieding om te handelen in effecten. De informatie op deze website is gebaseerd op een groot aantal externe bronnen die door Tradersplein als betrouwbaar worden geacht. Tradersplein biedt echter geen enkele garantie op de juistheid ervan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid of volledigheid van de gegevens die op deze website zijn terug te vinden. Tradersplein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van internetlinks die zijn terug te vinden op deze website. De informatie op deze sites is voor persoonlijk gebruik van individuele bezoekers en zij mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verdere distributie van deze informatie, ongeacht of dat wel of niet voor commerciële doeleinden is, door middel van welke media dan ook, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tradersplein. Elke reproductie, kopie, verveelvoudiging, overdracht of hypertext link, op welke manier dan ook, van een deel of het geheel van de informatie die op de site verschijnt, moet vooraf schriftelijk door Tradersplein worden goedgekeurd.

Privacy

Tradersplein respecteert de privacy van haar cliënten. Tradersplein gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand. Tradersplein kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk verstuurd te worden naar Tradersplein. Door informatie aan te vragen bij Tradersplein geef jetoestemming aan Tradersplein om je zowel via e-mail, via post als telefonisch te benaderen. Je kan je hiervoor afmelden door een eenvoudige aanvraag te sturen naar support@tradersplein.nl. Je hebt ook steeds het recht om je gegevens in te zien en zo nodig te laten aanpassen. Tradersplein kan, zonder daartoe verplicht te zijn, alle telefoongesprekken met haar medewerkers naar of vanuit de kantoren van Tradersplein registreren en opnemen.

Toepasselijk recht

Deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Klachtenprocedure

Tradersplein beschikt over een procedure voor de behandeling van klachten. Deze kunnen schriftelijk (per post of via e-mail) worden verstuurd. Tradersplein zal binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of via e-mail de ontvangst ervan bevestigen en een termijn meedelen waarbinnen de klacht behandeld zal worden.

Wijzigingen

Tradersplein behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de inhoud van deze website of documenten op deze website aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging.

Kies je favoriete professional en volg (automatisch) zijn trades.

Gratis rekening (te openen vanaf USD 5.000). Voordelig abonnement, lage margins en gunstige tarieven.